?>

Anunț

Avand în vedere prevederile Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “CONSTANTIN PĂUNESCU

organizeaza în data de  10.01.2023, concurs pentru ocuparea unui post de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

 1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
 2. Cetățenia română și domiciliul în România;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 4. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.
 5. Nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibil/incompatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 • Absolvent liceu
 • Poseda permis de conducere categoria D, D1;
 • Poseda atestat profesional, valabil pentru trasportul rutier de persoane;
 • Poseda card tahograf;
 • Poseda cunostinte temeinice de legislatie rutiera;
 • Prezinta adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează si avizul psihologic eliberat de un cabinet medical de medicina muncii avizat de Ministerul Transporturilor;
 • Vechime minima ca si conducator auto în trasportul rutier de persoane – 3 ani;
 • Poseda cunoștinte de mecanică auto;

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1.   Cerere de înscriere la concurs

        2.    Copie a actului de identitate

        3.    Copie a actelor  de studii

        4.    Copie a certificatului de naştere

        5.    Copie a certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

        6.    Copia carnetului de muncă și fila REVISAL, după caz

        7.    Cazier judiciar

        8.   Adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare”care să ateste starea de sănătate concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

9. Avizul psihologic eliberat de un cabinet medical de medicina muncii avizat de Ministerul Transporturilor

      10. Curriculum vitae – model European, însoţit de documente justificative

Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru a se pune viza de conformitate cu originalul.

IV. CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

 • selectia dosarelor
  • proba scrisă
  • interviu

V. TEMATICA

 • Legislația privind circulația pe drumurile publice;
 • Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Norme de întreținere și reparare a automobilelor;
 • Norme specifice de securitate a muncii.

VI. Bibliografia:

 1. ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 din Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
 2. LEGE nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006
 3. NORMELE METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011privind transporturile rutiere**), aprobate prin ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011
 4. ORDINUL COMUN al ME/MS Nr. 5.338/1.082 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale „Constantin Paunescu”, în perioada 16.12.2022 –  30.12.2022, zilnic intre  orele 8,00 –  16.00 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 4440332 serviciul secretariat, intre orele 8,30 – 14,00;

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”, str. Aleea Istru nr. 4, sector 6 Bucuresti, conform graficului de mai jos.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 16.12.2022 -30.12.2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 2. Selecţia dosarelor depuse : 03.01.2023, între orele 08:00-12:00
 3. Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 03.01.2023, ora 12:00
 4. Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 04.01.2023, între orele 08:00-12:00
 5. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 04.01.2023,  ora 14:00
 6. Susţinerea probei  scrise10.01.2023, ora 9:00;
 7. Afişarea rezultatelor probei probei practice : 10.01.2023, ora 12:00;
 8. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 11.01.2023, între orele 14:00-16:00
 9. Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 11.01.2023, ora 10:00
 10. Susţinerea interviului: 12.01.2023, ora 09:00 – 12:00
 11. Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 12.01.2022, ora 13:30;
 12. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 13.01.2023, între orele 12:00-14:00
 13. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 13.01.2023, ora 15:00
 14. Afişarea rezultatelor finale: 13.01.2023, ora 16:00

Director, Prof. SĂVULESCU CONSTANTIN-CORNEL

decembrie 14, 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *